Yala Islamic University: Open Journal Systems


ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

View Journal | Current Issue | Register

JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES

Al-Ulum Journal of Fatoni University

View Journal | Current Issue | Register

AL-HIKMAH

วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ และงานวิจัย

2.เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อย่างเช่น มุสลิมศึกษา การบริหารชุมชน ภาษาศาสตร์ การศึกษา

3. เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาไ้ด้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านผลงานวิชาการและงานวิจัยสู่สังคม

View Journal | Current Issue | Register