Vol 7, No 14 (2017)

วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

Table of Contents

Research

ศึกษาความสัมพันธ์ของการอ้างอิงหะดีษเมาฎูอฺกับการอ่านคุตบะฮฺนิกาห์ในพิธีการแต่งงาน กรณีศึกษา : การปฏิบัติของมัสญิด ในตำบลไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต PDF
นัศรุลลอฮ์ หมัดตะพงศ์, อับดุลเลาะ การีนา 1-8
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเน้นสมรรถนะเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความรู้สึกไวของครู PDF
สุพรรษา สุวรรณชาตรี, ดนุลดา จามจุรี, อัจฉรา วัฒนาณรงค์, มารุต พัฒผล 9-22
การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมการแปลคัมภีร์อัลกุรอานฉบับภาษาไทยด้านหลักศรัทธาต่อพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ PDF
อดิศักดิ์ นุชมี, อับดุลเลาะ การีนา 23-33
วิเคราะห์ชีวประวัติบรมกูรูแห่งโลกมลายู: ชัยคฺดาวูด อัลฟะฏอนีย์ PDF
ฮาเร๊ะ เจ๊ะโด, อับดุลเลาะ การีนา 35-42
ศึกษาฟิกฮฺนิพนธ์ของต่วนฆูรูหาญีอับดุรเราะชีด อัลบันญะรีย์ ในกิตาบเปอรูกูนันสึมบะฮฺยัง PDF
ตอเหล็บ โอรามหลง, อับดุลเลาะ การีนา 43-49
การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ PDF
ภาสกร เหมกรณ์ 51-68
การพัฒนาทักษะการสอนสำหรับครูภาษาไทยโดยใช้วิธีการสแกฟโฟล์ดิง กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ PDF
วราภรณ์ แก้วสีขาว, นาตยา ปิลันธนานนท์ 69-78
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการนำเที่ยวประเทศอิหร่านของบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด PDF
ณัฐนุช วณิชย์กุล 79-91
การศึกษาเปรียบเทียบการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย PDF
ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ 93-100
KEBERKESANAN DALAM PENYAMPAIAN KHUTBAH JUMAAT DENGAN PENGHAYATAN BAHASA MELAYU, SATU KAJIAN DI WILAYAH YALA PDF
Moohamad Khoya, Syafie Ardam 101-111
การพัฒนามาตรฐานสากลด้านการอ่าน PDF
ทรงพร พนมวัน ณ อยุธยา, นาตยา ปิลันธนานนท์ 113-125
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา PDF
โรซวรรณา เซพโฆลาม, ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล, พินิจ ขำวงษ์, อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ 127-140

Articles

การประเมินผลการดำเนินงานขององค์การ:แนวคิดทฤษฎีสู่การปฏิบัติ PDF
เปขณางค์ ยอดมณี 141-149
Securitization of Syrian Refugees in 2015: A Comparative Analysis between the EU and Turkey PDF
Anwar Koma 151-174


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์